Notariusz Paweł Kubal
ul. Św. Antoniego 12/1B, 50-073 Wrocław
tel. (48) 71 390 12 46, 501 403 189,
500 481 568
tel./fax (48) 71 390 12 47

Czynności notarialne

Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udzielić wszystkich niezbędnych informacji. Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm. ), notariusz dokonuje następujących czynności:


    1. Sporządzanie aktów notarialnych, w tym umowy:

     •    sprzedaży
     •    darowizny
     •    ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
     •    deweloperskie
     •    spółek
     •    dożywocia
     •    majątkowe małżeńskie
     •    ustanowienia służebności osobistych i gruntowych
     •    zamiany
     •    zniesienia współwłasności
     •    o dział spadku
     •    o podział majątku wspólnego
     •    najmu
     •    ugody
     •    przedwstępne
     •    innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych

    2. Sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych

    3. Sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów

    4. Sporządzanie testamentów

    5. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

    6. Sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji

    7. Sporządzanie pełnomocnictw


    8. Sporządzanie poświadczeń:

     •    własnoręczności podpisów
     •    dokumentów (kopii wierzytelnej)
     •    daty okazania dokumentu
     •    pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu

    9. Doręczanie oświadczeń

    10. Sporządzanie protestów weksli i czeków

    11. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

    12. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, (wypis ma moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, np. spadkobiercom. Za zgodą stron czynności notarialnej lub na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Informacje pisemne i inne dokumenty wydaje się osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne, jeżeli z treści stosunku prawnego to wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna dotyczy)

    13. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

    14. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisówNotariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o dokumentach niezbędnych do dokonania czynności, wysokości podatków, kosztów sądowych i taksy notarialnej, prosimy o kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.